REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
(päivitetty 01.01.2023)

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Tekmen Finland Oy
Y-tunnus 2586579-9
Osoite: Valliraitti 7, 01280 Vantaa
E-mail: info@colorsoffinland.com

Rekisterin nimi
Colors of Finland verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään verkkokaupan omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset perusteet: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn (GDPR 6 art. 1.a); käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b); käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Rekisterin sisältö
• Etunimi, sukunimi, syntymäaika
• Postiosoite, sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaus- ja laskutustiedot
• IP-osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Tietojen luovutus
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Verkkokauppamme käyttää OVH:n konsernin web-hotelli ja asiakkaistamme kerätyt tiedot tallentuvat OVH:n (https://www.ovh.com) tallennustilaan. Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa ja poistaa tai vaatia mahdollisen virheellisen rekisteriin tallennetut tietonsa korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Mikäli Rekisterinpitäjä ei suostu poistamaan henkilötietoja rekisteristä, on Rekisterinpitäjän esitettävä perusteltu syy pyynnön esittäjälle.

Evästeet
Verkkokauppamme käyttää palvelussa evästeitä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.